Dịch vụ khác

STT Phí công chứng khác
1 Di chúc (liên hệ: 0943.55.44.66)
2 Văn bản hủy (liên hệ: 0943.55.44.66)
3 Giấy ủy quyền (liên hệ: 0943.55.44.66)
4 Hợp đồng bảo lãnh (liên hệ: 0943.55.44.66)
5 Hợp đồng ủy quyền (liên hệ: 0943.55.44.66)
6 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (liên hệ: 0943.55.44.66)
7 Văn bản từ chối nhận di sản (liên hệ: 0943.55.44.66)
8 Các hợp đồng giao dịch khác (liên hệ: 0943.55.44.66)
9 Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
- Dưới 5 tỷ đồng
- Từ trên 5 tỷ đến dưới 20 tỷ
- Trên 20 tỷ